Vad är Multimodal Smärtrehabilitering?

Vad innebär MultiModal Smärtrehabilitering?

MultiModal Smärtrehabilitering – som du får hos oss på Smärtteamet – är en del av Region Skånes program för MultiModal Rehabilitering, de andra delarna är kognitiv beteendeterapi (KBT) och interpersonell terapi (IPT).

Den multimodala rehabiliteringsprocessen innebär att flera professioner arbetar i team med planerade och samordnade åtgärder. Mål för rehabiliteringen definieras tillsammans med patienten. Utgångspunkten är att patienter med smärta bör bedömas, utredas och behandlas/rehabiliteras utifrån en integrerad helhetssyn på smärta – den biopsykosociala modellen – vilken innebär att medicinska, psykologiska, sociala, omgivnings- och personlighetsmässiga förhållanden bidrar på ett komplext och integrerat sätt till individens smärtupplevelse och smärtbeteende (1, 11, 12).

Nödvändiga beståndsdelar i MMR-programmet innefattar psykologiska, pedagogiska och fysiska komponenter. Ingående insatser är dels specifika för de olika professionerna i teamet men innehåller också ofta pedagogiska moment med utbildning om smärtproblematik och olika metoder för att hantera smärta (coping).

Det multimodala rehabiliteringsprogrammets olika komponenter syftar till att ge patienten olika verktyg att brett hantera de negativa konsekvenserna av långvarig smärta och utveckla hennes/hans befintliga resurser i olika sociala situationer. Det innebär i praktiken att målen för rehabiliteringen främst utgår från delaktighetsperspektivet och att andra mål riktade mot kroppsfunktion och aktiviteter isolerade från patientens egen vardagsmiljö är sekundära eller betraktas som delmål och stödstrategier på vägen. Tankar, beteenden och omgivning är således centrala och anses nödvändiga att påverka för att uppnå ett gott resultat av rehabiliteringen. Vanliga allmänna mål för MMR brukar vara att påverka:

  • förmågan att delta i olika vardagliga roller (t ex förbättra förmågan att utföra arbetsuppgifter och hushållssysslor),
  • den emotionella funktionen (t ex minska graden av depression, ångest, ilska och irritabilitet),
  • den fysiska funktionen,
  • hälsa och livskvalitet,
  • smärtupplevelsen.

Det är också av vikt att bestämma vad den enskilde patienten anser som viktiga mål för honom eller henne i den situation som föreligger. I en studie som syftade till att kartlägga vad långvariga smärtpatienter anser vara viktigt att påverka angavs smärtreduktion, möjlighet att njuta av livet, emotionell hälsa, reducerad trötthet och svaghet samt hantering av sömnrelaterade problem vara viktigast (IMMPACT-gruppen).

Copyright 2016-17 Smärtteamet i Malmö | Alla rättigheter reserverade